Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji
Zespół Szkonlo – Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/zspg1ns
Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu
ul. 29 Listopada 22
33-300 Nowy Sącz
adres e-mail: zspgns15@wp.pl
tel./fax: 18 4421701
Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-28
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej
o zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-01
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 w Nowym Sączu przeprowadzono samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych – w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., z wykorzystaniem narzędzia do oceny strony, z którego wynika, że strona internetowa http://www.bip.malopolska.pl/ spełnia wymagania w 100%.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Adam Gondek
e-mail: zspgns15@wp.pl
Telefon: 18 442 99 70
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 w Nowym Sączu mieście się w budynku przy ulicy 29 Listopada 22
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne mieszczące od strony placu zabaw, wejście boczne od strony parkingu oraz wejście boczne od strony Sali gimnastycznej. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich ze względu na konieczność pokonania schodów. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynkach Zespołu nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Na terenie placówki na parkingu jest wyznaczone miejscem postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Do budynków Zespołu może wejść osoba z psem asystującym.
 5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie Zespołu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.